સંપર્ક

ફોન નંબર
કાસુન્દ્રા પરિવાર, આમરણ - ୦૨૮૯૩ ૨૮૭૩૮૬
હરિભાઈ કાસુન્દ્રા , આમરણ - ૯૫੧૦૦ ੧૦૦૪૬
જમનભાઈ કાસુન્દ્રા , કેશોદ - ૯૪૨૭૫ ૬૯૩૫૦

સરનામું
કાસુન્દ્રા પરિવાર
બહુચરાજી માતાજી મંદિર, ડાયમંડ નગર, આમરણ ,
તાલુકો: મોરબી, જિલ્લો: મોરબી