સંપર્ક

કાસુન્દ્રા પરિવાર, આમરણ - ୦૨૮૯૩ ૨૮૭૩૮૬
હરિભાઈ કાસુન્દ્રા , આમરણ - ૯૫੧૦૦੧૦૦૪૬
જમનભાઈ કાસુન્દ્રા , કેશોદ - ૯૪૨૭૫૬૯૩૫૦