ગામ​વાર માહિતી

ક્રમ​ ગામનુ નામ​ પરિવાર
આમરણ ૨૦૫
અલીયાબાળા ૪૦
અમદાવાદ​ ૨૩
આંબળાશ​ ૦૯
અમેરિકા​ ૦૬
આરબલુસ ૦૬
અંજાર ૦૧
આણંદા ૦૧
અંકલેશ્વર ૦૧
૧૦ બેલા ૦૩
૧૧ બરતનગર ૧૭
૧૨ બંગાવડી ૧૨
૧૩ બાદનપર ૦૮
૧૪ ભાવનગર ૦૨
૧૫ ભાણવડ ૦૧
૧૬ ચાંચાપર ૦૭
૧૭ ચરાડ​વા ૦૩
૧૮ ઘ્રાંગડા ૦૮
૧૯ ઢાંક ૦૧
૨૦ ઘ્રોલ ૦૩
૨૧ ડુંગરકા ૦૩
૨૨ ઇવનગર ૦૧
૨૩ ઘુનડા (ખા) ૮૮
૨૪ ગણોદ ૧૧
૨૫ હડિયાણા ૦૨
૨૬ હજામચોરા ૦૨
૨૭ હળ​વદ ૦૨
૨૮ જામનગર ૫૭
૨૯ જોડિયા ૪૧
૩૦ જબલપુર ૨૧
૩૧ જસાઘાર ૦૮
૩૨ જુનાગઢ ૦૪
૩૩ જસાપર ૦૩
૩૪ જાંબુડા ૦૪
૩૫ જામદુઘ​ઈ ૦૧
૩૬ જાંબુડીયા (મોરબી) ૦૧
૩૭ જેતલસર ૦૧
૩૮ ખાગેશ્રી-કુતીયાણા ૪૦
૩૯ ખાર​વા ૨૧
૪૦ કેશીયા ૧૪
૪૧ કંડોળા ૦૧
૪૨ કેવદ્રા ૦૧
૪૩ લુંભા ૧૧
૪૪ લાલપુર ૦૭
૪૫ લીંબુડા ૦૫
૪૬ લીંબુડી ૦૧
૪૭ લુણસર ૦૧
૪૮ મોરબી ૧૫૨
૪૯ મેસ​વાણ ૩૬
૫૦ મોટા ખીજડીયા ૧૧
૫૧ મોટી બાણુંગાર ૦૮
૫૨ મોવૈયા ૦૬
૫૩ મહેન્દ્રનગર ૦૫
૫૪ માળીયા ૦૩
૫૫ મહેન્દ્રગઢ (ફગસીયા) ૦૨
૫૬ મુંબ​ઈ ૦૨
૫૭ માણાવદર ૦૧
૫૮ મજોઠ ૦૧
૫૯ ન​વસારી ૮૯
૬૦ નાનડીયા ૨૫
૬૧ નેસડા (સુ.) ૨૦
૬૨ નાનાદહીંસરા ૦૫
૬૩ નીચીમાંડલ ૦૩
૬૪ નડીયાદ ૦૧
૬૫ ઓટાળા ૦૧
૬૬ પીઠડદ ૪૭
૬૭ પાજોદ ૪૬
૬૮ પડઘરી ૦૧
૬૯ પાટણ ૦૧
૭૦ રાજકોટ ૮૬
૭૧ રામપર (પડઘરી) ૫૨
૭૨ ર​વાપર ૪૦
૭૩ રામગઢ (કોયલી) ૨૮
૭૪ રમળેચી ૦૨
૭૫ રોહિશાળા (માળીયા) ૦૧
૭૬ શકત શનાળા ૦૮
૭૭ સણોસરા ૦૬
૭૮ સજનપર ૦૪
૭૯ સુરત ૦૨
૮૦ સગાળીયા ૦૧
૮૧ સર​વડ ૦​૧
૮૨ શાપુર ૦​૧
૮૩ ટીનમસ (વંથલી) ૩૪
૮૪ તરશીંગડા ૨૧
૮૫ તાલાળા ૦૬
૮૬ ટંકારા ૦૧
૮૭ ઉમિયાનગર (બેલા) ૧૯
૮૮ ઉમિયાનગર ૧૭
૮૯ ઉકરડા (આજી) ૧૨
૯૦ ઉપલેટા ૦૨
૯૧ વાંકિયા ૧૧
૯૨ વિરપર ૦૯
૯૩ વંથલી ૦૧
૯૪ વઢવાણ સીટી ૦૧
૯૫ વાંકાનેર ૦૧
૯૬ ઝીંઝરી ૦૧