કડ​વા પટેલ સમાજની યાદી

ક્રમ​ શહેર​ સરનામું
જામનગર​ શ્રી પંચાણ શામજી કડ​વાપટેલ સમાજ​
શ્રી કસ્તુરબા ગાંઘી માગઁ, પટેલ કોલોની, જામનગર - ૩૬૧ ૦૦૮.
ફોન​: (૦૨૮૮) ૨૭૫૧૭૧૭, ૨૭૫૧૬૧૬
જુનાગઢ શ્રી પરબત લખમણ પટેલ સમાજ​
વંથલી દર​વાજા, સિવિલ જનરલ પાસે, જુનાગઢ.
ફોન: (૦૨૮૫) ૦૬૨૦૭૩૦
    શ્રી ઉમિયાધામ,
વિશ્રાંતિ ગૃહ​, ગીરગઢડા રોડ​, ઉના, જી. જુનાગઢ - ૩૬૨ ૫૬૦.
ફોન: (૦૨૮૭૫) ૨૨૫૨૮૬
અમદાવાદ શ્રી સાૈરાષ્ટ પટેલ​ સેવા સમાજ​
એલિસબ્રિજ શોપીંગ સેન્ટર, ત્રિજા માળે, અમદાવાદ​.
ફોન​: (૦૭૯) ૬૫૭૭૫૭૫
    ઓલ ગુજરાતી રીસજઁન ટ્રસ્ટ​
૫૯-ડી, ડાયમંડ પાકઁ, એન.એચ​.૮, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ​, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૩૩૦.
    શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન​-ઉંઝા સંચાલિત​
શ્રી ઉમિયા માતાજી કેમ્પસ, ભાગ​વત વિદ્યાપીઠના દર​વાજા પાસે, મુ.સોલા, અમદાવાદ.
ફોન: (૦૭૯) ૭૪૭૫૯૫૮
ગાંઘીનગર શ્રી સાૈરાષ્ટ કડ​વા પટેલ સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ
શ્રી ઉમિયા માતાજી સંકુલની પાછળ​, ગ્રામ્ય ટેકનોલોજી સંસ્થાની સામે, ઉઘોગ ભ​વનની સામે, ઘ​-૪ સકઁલ​, સેક્ટર​-૧૨, ગાંઘીનગર​.
ફોન: (૦૭૯) ૩૨૨૯૧૭૪
વડોદરા શ્રી સાૈરાષ્ટ પટેલ સેવા સમાજ​
મ્યુનિસીપલ અતિથિ ગૃહ પાસે, ટેલીફોન એક્સચેન્જની બાજુમાં, નિજાપુરા, વડોદરા.
બહુચરાજી શ્રી ઉમિયા માતાજી પથિકાશ્રમ
બહુચરાજી નાગરિક બેંક પાસે, બહુચરાજી.
ફોન​: (૦૨૭૩૪) ૨૮૬૩૩૦
અંબાજી શ્રી ઉમિયા પથિકાશ્રમ
ઓલ્ડ દર​વજા પાસે, આબુ રોડ, અંબાજી.
ફોન: (૦૨૭૪૯) ૨૬૨૧૬૯
સુરત શ્રી સાૈરાષ્ટ કડ​વા પાટીદાર સમાજ
સંદેશપ્રેસ સામે, અશ્વીનકુમાર રોડ, એ.એસ​.મોટસઁ પાસે, સુરત​.
ફોન​: (૦૨૬૧) ૨૫૬૫૮૫૮
    શ્રી સમસ્ત પાટીદાર સમાજ ટ્રસ્ટ
આંબા તલાવડી ચાર રસ્તા, અંકુર વિદ્યાભવન સામે, યોગિ પ્ર​વૃત્તિ વિદ્યાલયની બાજુમાં, કતારગામ​, સુરત​.
ફોન: (૦૨૬૧) ૨૫૫૯૪૨૨૬
ન​વસારી શ્રી સાૈરાષ્ટ કડ​વા પાટીદાર સમાજ
નેશનલ હાઇવે નં. ૮, મુ.થાલા-ચીખલી, જી. ન​વસારી.
ફોન​: (૦૨૬૩૪) ૨૩૨૮૭૯
૧૦ મુંબઇ શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
ન​વયુગ નિવાસ​, ચોથા અને સાતમા માળે, મીનર​વા સીનેમા સામે, લેમીનગ્નટ રોડ, મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૦૭.
ફોન​: (૦૨૨)૨૩૦૭૪૦૪૭, ૨૩૦૯૨૧૬૮
    શ્રી સાૈરાષ્ટ પટેલ ભ​વન​
ન​વયુગનગર ચોથા માળે , બ્લોક નં. ૫૦, ભાટીયા હોસ્પીટલ સામે, ફોરજેટફીલ રોડ, મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૩૬.
    શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ સંકુલ​
સંતજ્ઞાનેશ્વર રોડ​, એસ​.ટી. ડેપો સામે, નેન્સી કોલોનીની બાજુમાં, બોરીવલી (ઇસ્ટ​), મુંબઇ - ૪૦૦ ૦૬૬.
ફોન​: (૦૨૨) ૨૮૯૭૨૩૧૩
૧૧ શ્રીનાથદ્વારા શ્રી પાટીદાર સેવા સમાજ
નયા રોડ​, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, શ્રીનાથદ્વારા.
ફોન: (૦૨૯૫૩) ૨૪૦૬૮૧